Obchodné podmienky v rámci webu iprobio.sk, prevádzkovanom spoločnosťou Perbiotix, s.r.o.

Centrum starostlivosti o zákazníkov a obchodných partnerov pre SR realizuje spoločnosť Perbiotix, s.r.o., Litovelská 670/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko IČO: 53 074 980.

 

Zákazník

1. Zákazník poskytuje predajcovi dobrovoľne svoje osobné údaje a súhlasí s ich následným spracovaním obchodnou galériou. Zákazník poskytuje iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu obchodnej transakcie. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa dôkladne a bez ťažkostí zoznámil s obchodnými podmienkami, rozumie im a súhlasí s nimi. Potvrdením obchodných podmienok zákazník súhlasí s vytvorením a archiváciou anonymných dátových záznamov z informácií získaných testovaním a analýzou zákazníkovho črevného mikrobiomu a z prieskumových dotazníkov, a to vylúčením citlivých osobných informácií (mená, dátumy narodenia, bydlisko), vďaka ktorým by sa údaje osobne identifikovateľné. Tieto anonymizované údaje budú používané k štatistickej analýze dát, ďalšiemu výskumu a publikáciu výsledkov výskumu mikrobiomu a ovplyvňovanie mikrobiomu probiotickú suplementáciou na konferenciách, prednáškach, rozhovoroch, webových stránkach, webových prezentáciách, TV programoch, v odborných i mainstreamových časopisoch a iných publikáciách. S potvrdením obchodných podmienok zákazník tiež súhlasí so zapojením do výskumu a prijíma Dohodu o informovanom súhlase týkajúce sa izolácie, archivácie a analýzy bakteriálnej DNA z črevného mikrobiomu. Anonymizované údaje zákazníka budeme môcť využívať na vypracovanie výskumných štúdií zameraných na vedecké objavy.

Predmet a charakter obchodných podmienok

2.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) sú vydané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. Z. O cohrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. Z. O ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv (zmlúv o dodávke tovaru) uzatváraných medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ” kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len” kúpna zmluva “). 2.2. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu, a v súvislosti s užívaním webovej stránky kupujúcim. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. 2.3. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku, preklady do iných jazykov majú len informatívny charakter. 2.4. Kupujúci udeľuje výslovný súhlas so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho, a so zasielaním akýchkoľvek obchodných oznámení predávajúceho predovšetkým v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom jeho poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla, prostredníctvom automatických volacích zariadení, či iným obdobným spôsobom vrátane telemarketingu. Kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

 

Užívateľský účet

3.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania na webovej stránke, z ktorého môže objednávať tovar (ďalej len “užívateľský účet”). Kupujúcemu je umožnené vykonávanie objednávok tovaru tiež bez registrácie kupujúceho na webovej stránke. 3.2. Pri registrácii na webovej stránke a / alebo pri objednávaní tovaru podľa čl. 3.1. je kupujúci povinný uvádzať správne, úplne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje o kupujúcom uvedené v užívateľskom účte a / alebo pri objednávaní tovaru podľa čl. 3.1. sú predávajúcim považované za správne. 3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do používateľského účtu a zároveň berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho, najmä za akúkoľvek prípadnú škodu alebo ujmu, ktorá tým kupujúcemu môže vzniknúť. 3.4. Kupujúci nesmie umožniť využívanie svojho individualizovaného užívateľského účtu tretím osobám. 3.5. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že predávajúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu jedného (1) roka, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný, za prípadné výpadky nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

4.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých tovarov a dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších súvisiacich daní a poplatkov. 4.2. Vystavenie tovaru v prehľade tovar nie je ponukou predávajúceho, ale len výzvou na predloženie ponuky a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru uzavrieť. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu najmä tým, že tovar opakovane neprevezme a / alebo nezaplatí. 4.3. Tovar, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, po ktorú sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. V prípade, že objednaný tovar už nie je dostupný alebo sa nedodáva alebo nevyrába, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu; predávajúci je oprávnený tiež pristúpiť k odmietnutiu a zrušeniu objednávky. 4.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a potvrdiť údaje, ktoré kupujúci do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Kupujúci môže objednávku stornovať od okamihu odoslania objednávky až do začatia kompletizácie objednávky, a to emailom. Tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. 6. 4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o preukázanie totožnosti zákazníka. Ak odmietne kupujúci predložiť doklady na preukázanie svojej totožnosti, objednávka zaniká. 4.7. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že zobrazenie tovaru na webovom rozhraní obchodu je len ilustratívny, a predávajúci môže tovar dodať v inom vhodnom prevedení. 4.8. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom doručenia prijatia objednávky (akceptácie) kupujúceho zo strany predávajúceho. Predávajúci zašle potvrdenie kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty. 4.9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe, a nie je prístupná. 4.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 5.1.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho; 5.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 5.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho; 5.1.4. bezhotovostne prostredníctvom platobných či iných systémov tretích osôb uvedených na webovej stránke; alebo 5.1.5. bezhotovostne platobnou kartou. 5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške, ak nie je výslovne dohodnuté inak. 5.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred odoslaním tovaru. 5.4. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 5.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. 5.7. Ak je tak všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 5.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákonač. 102/2014 Z. Z. . o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Nakoľko celý proces analýzy a výroby je uskutočňovaný podľa špecifických okolností každého zákazník a teda na mieru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do okamihu obdŕžania odberového setu. Okamihom jeho odoslania do laboratória stráca právo odstúpiť od zmluvy. V takom prípade je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 dní odoslať predávajúcemu odberový set na adresu jeho sídla. V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť do 7 kalendárnych dní zmluvnú pokutu vo výške 50€ a to na základe vystavenej faktúry. Faktúru je v takom prípade predávajúci oprávnený zaslať aj emailom alebo inou elektronickou formou. Spotrebiteľ vopred súhlasí s týmto postupom ako aj s výškou zmluvnej pokuty. 6.2. Pri uplatnení práva odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania. Odporúčaným postupom odstúpenie od kúpnej zmluvy je: 6.2.1. odoslanie riadne podpísane a vyplnenej žiadosti na poštovú adresu Perbiotix, s.r.o., Litovelská 670/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto 6.2.2. odoslanie e-mailu z elektronickej adresy kupujúceho na adresu: info@iprobio.sk 6.3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je dodržaná, ak je odstúpenie odoslané pred uplynutím príslušnej lehoty. 6.4. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Vrátenie prijatých peňažných prostriedkov prevedie predávajúci rovnakým spôsobom, ktorý kupujúci použil pre pôvodnej transakcii; iným spôsobom prevedie predávajúci vrátenie len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. 6.5. Platbu predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže kupujúci, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. 6.6. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, zašle predávajúcemu späť alebo ho odovzdá na adrese: Perbiotix, s.r.o., Litovelská 670/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím štrnástich (14) dní. Ustanovenie článku 6.5 týmto nie je dotknuté. 6.7. Kupujúci bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru. 6.8. Dôležité upozornenie! Aby dodávateľ vrátil kúpnu cenu späť, musia byť splnené tieto podmienky:

Tovar musí byť vrátený neporušený, kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov. Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Pokiaľ bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 6.9. Kupujúci berie na vedomie, že z dôvodov uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nemožno tak okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke (i) tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, (ii) tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, a (iii) tovar v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť. Vzťahuje sa najmä na potravinové doplnky. 6.10. Ak sú spolu s tovarom poskytované predávajúcim darčeky alebo predáva tovar za symbolickú cenu, je darovacia / kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. 6.1. stráca takáto zmluva účinnosti a kupujúci je spoločne so tovarom povinný v neporušenom stave vrátiť aj všetky darčeky, ktoré mu boli v súvislosti so zmluvou poskytnuté.

 

Preprava a dodanie tovaru, náklady na dopravu

7.1. Úplný prehľad možných spôsobov doručenia tovaru, nákladov prepravy a balného a predpokladaných termínov expedície a dodanie vyberá zákazník pri nákupe produktu (Slovenská pošta, GLS, osobný odber i.) Voľbu spôsobu dopravy prevedie kupujúci pred odoslaním objednávky. Prepravné podmienky platia iba pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky. 7.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 7.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať alebo zabezpečiť prevzatie tovaru pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať na kupujúcom náhradu nákladov za dodatočnú prepravu, následné uskladnenie, alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Náhradu nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. 7.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 7.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený, a na prípadnú reklamáciu ohľadom porušenia obalu nebude braný ohľad.

 

Akosť pri prevzatí, zodpovednosť za vady

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi. 8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, najmä ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 8.4. V prípade, že tovar nemá vlastnosti stanovené v čl. 8.2, má kupujúci právo požadovať, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď bezplatnou opravou tovaru, alebo dodaním nového tovaru bez vád, ak nie ak to vzhľadom k povahe vady neprimerané. Právo na dodanie nového tovaru má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád; v takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak nie je uvedený postup možný alebo neuplatní ak ho kupujúci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru; právo na primeranú zľavu má kupujúci aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti. Pri dodaní nového tovaru vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný. 8.5. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovaru podľa kúpnej zmluvy odoslaný, beží od dôjdenia tovaru do miesta určeného v objednávke. 8.6. Právo z chybného plnenia kupujúcim nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o jeho vadách vedel alebo ich sám spôsobil. Práva z chybného plnenia nie je možné uplatniť tiež za týchto okolností:

 

8.6.1. ak je na výrobku, jeho obale alebo v návode vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty

8.6.2. vypršala-u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie

8.6.3. vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom

8.6.4. vada vznikla nevhodnou manipuláciou s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

8.6.5. vada vznikla prevedením neoprávneného zásahu do tovaru

alebo 8.6.7 tovar bol poškodený živlami.

 

8.7. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci bez zbytočného odkladu po zistení chýb u predávajúceho na adrese: Perbiotix, s.r.o., Litovelská 670/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, alebo elektronickou poštou na adrese: info@iprobio.sk. Pri zaslaní reklamovaného tovaru vyplní kupujúci popis reklamovanej vady. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru vzniká predávajúcemu povinnosť nahradiť kupujúcemu účelne vynaložené náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu. 8.8. Predávajúci zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie bezprostredne po jej uplatnení na elektronickú adresu kupujúceho s uvedením, doby a predmetu reklamácie a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho elektronickou poštou na elektronickej adrese kupujúceho a prípadne aj telefonicky. Lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľom je tridsať dní. 8.9. V prípade, že je kupujúcemu dodaná nekompletná objednávka, je kupujúci povinný do 3 dní informovať predávajúceho, neskoršia reklamácia nebude uznaná. Reklamáciu nekompletné zásielky je možné uplatniť elektronickou poštou na adrese: info@iprobio.sk

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 9.2. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený plniť záväzky z kúpnej zmluvy (vrátane vydania tovarov) prostredníctvom tretích osôb, najmä prostredníctvom osôb uvedených v čl. 5.1.1. a 10.5. 9.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. 9.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle OZ. 9.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením. Predávajúci upozorňuje, že informácie na webovej stránke sú sčasti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť obsahu webovej stránky. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo z webovej stránky. 9.6. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. Cookies sú malé súbory slúžiace poskytovateľmi a zadávateľom reklamy zobrazované na webovej stránke k rozpoznaniu počítača užívateľa pri jeho komunikácii s webovou stránkou a k následnému využitiu niektorých funkcií webovej stránky. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci zaisťuje plnú ochranu dát kupujúceho. Osobné dáta kupujúceho sú dôverné a sú spracovávané len na účely vybavenia objednávky a pre zasielanie informácií a obchodných oznámení podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10.2. Kupujúci súhlasí so zhromažďovania, uchovávaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, a informácie o vykonaných nákupoch kupujúceho (ďalej spoločne všetko len ako ” osobné údaje “). 10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to v rozsahu potrebnom na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy (napr. Distribúcia tovaru, platobné transakcie, vyúčtovanie a pod.), Na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu . 10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne, úplne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. 10.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 10.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

Doručovanie

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa).

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

12.1. Rozhodné právo a príslušnosť súdu: Práva a povinnosti vyplývajúce alebo súvisiace s kúpnou zmluvou, vrátane mimozmluvnej zodpovednosti, sa riadi slovenským právnym poriadkom s vylúčením noriem medzinárodného práva súkromného. 12.2. Riešenie sporov: K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Slovenská obchodná inšpekcia, PO BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, miestne príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor tel. č. tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika Tel.: +421 905 528 477 E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

 je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešenie spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 12.4. Zmena okolností: Obe zmluvné strany na seba preberajú nebezpečie zmeny okolnosti, a ustanovenia § 1765 ods. 1 a 1766 OZ sa neuplatňuje. 12.5. Neúmerné krátenia: Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnej hodnoty poskytnutého plnenia a bezvýhradne súhlasí so dohodnutú cenou plnenia. 12.6. Platnosť, zmeny: Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre všetky strany realizovaných transakcií, ako pre kupujúceho tak, pre predávajúceho ako prevádzkovateľa e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť, pričom sa zaväzuje o všetkých zmenách v obchodných podmienkach včas a zreteľne informovať na stránkach e-shopu.

 

GDPR

Obsahom tohto vyhlásenia je uvedenie zásadných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov. Našou snahou je spracovávať osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation, alebo tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016 / 679), a ďalej sa zákonom č.101 / 200 Sb . Správca osobných údajov: Perbiotix, s.r.o., Litovelská 670/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Sme spoločnosť s ručením obmedzeným zaoberajúca sa predajom potravinových doplnkov prostredníctvom e-shopu a predajom prostredníctvom našich obchodných partnerov. Za účelom ochrany osobných údajov informujeme našich zákazníkov o ochrane osobných údajov a o ich spracovaní v rámci našej podnikateľskej činnosti. Kupujúci môže v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 GDPR požiadať o bezplatný prístup k jeho osobným údajom, o ich kópiu, opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať proti spracovaniu, profilovaniu, ako aj môže využiť právo na prenosnosť údajov. Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu. Kupujúci má za predpokladov podľa čl. 21 GDPR právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe spracovania nevyhnutného na účely oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovanie, a ďalej proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Osobné údaje budú pre Predávajúceho spracovávať tiež subdodávatelia poskytujúci služby obsluhy Kupujúcich, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s GDPR. Kompletný zoznam subdodávateľov a spracovateľov osobných údajov je zverejnený na webovej stránke www.iprobio.sk – pri uzatváraní Zmluvy bude Predávajúcim na požiadanie Kupujúceho poskytnutý. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúcich manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov Kupujúcich je technicky a organizačne zabezpečená v súlade s GDPR. Predávajúci má voči Kupujúcemu a dozorkonajúcemu orgánu oznamovaciu povinnosť v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov subjektu. Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné, prevádzkové údaje v nasledujúcom rozsahu a nasledujúcim spôsobom:

 

  1. a) Predávajúci je za účelom ponuky obchodu alebo služieb oprávnený priraďovať aj ďalšie osobné údaje k menu, priezvisko alebo obchodné firme / názvu a adrese bydliska / sídla / miesta podnikania kupujúceho, ak tieto údaje boli získané z verejne dostupného zdroja alebo v súvislosti s činnosťou Predávajúceho .
  2. d) Predávajúci je oprávnený spracovávať údaje o nákupoch, ktoré sa vzťahujú ku Kupujúcemu, v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, napr. vernostného a zákazníckeho programu. Predávajúci bezplatne umožní Kupujúcemu odmietnuť spracovanie údajov v každej elektronickej správe.
  3. c) Predávajúci je oprávnený využívať na účely priameho marketingu automatických systémov bez ľudskej účasti, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty.

 

Kupujúci berie na vedomie, že neudelenie alebo odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov môže mať za následok nemožnosť poskytnúť Kupujúcemu ponuku produktov a služieb v plnom rozsahu, tj. Napr. Nemusí mať predávajúci možnosť ponúknuť Kupujúcemu vernostné programy a podobné zvýhodnenia. Kupujúci berie na vedomie, že jeho údaje môžu byť v súlade s GDPR spracovávané tretími subjektmi. Poskytovateľ odovzdáva spracovateľom údaje Kupujúcich iba po uzatvorení zmluvy na vyššie spomínané účely v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po preukázaní ich technickej spôsobilosti k zabezpečeniu týchto údajov proti strate, neoprávnenému prístupu alebo inému neoprávnenému nakladaniu. Po ukončení zmluvy a vysporiadaní všetkých vzájomných práv a povinností je predávajúci oprávnený ďalej uchovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, obchodná firma / názov, bydlisko / sídlo / miesto podnikania a ďalšie údaje, ku ktorým dal Kupujúci súhlas, a to za účelom spracovanie nevyhnutným na účely oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany. Súhlas so spracovaním tých osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe súhlasu kupujúceho, je Kupujúci oprávnený kedykoľvek vziať späť alebo ho modifikovať. Spracovanie takýchto údajov pre jednotlivé účely predávajúci ukončí alebo modifikuje v primeranej dobe, ktorá zodpovedá jeho technickým a administratívnym možnostiam. Za účelom zlepšovania služieb a zaznamenanie prejavu vôle Kupujúceho môže predávajúci zaznamenávať komunikáciu Kupujúceho na zákazníckej linke Predávajúceho prostredníctvom jeho zamestnancov a iných oprávnených zástupcov. Kupujúci má kedykoľvek právo na poskytnutie informácií o rozsahu a účele spracovania svojich údajov. Kupujúci má tiež právo požiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo o odstránenie chybného stavu, najmä ak má za to, že dochádza k spracovaniu osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života alebo so zákonom. Zároveň má v takýchto prípadoch právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je Kupujúci povinný takúto zmenu Predávajúcemu oznámiť.

 

Prihláste sa do newslettera

PerBiotiX s.r.o.

Litovelská 670/27, 02401, Kysucké Nové Mesto

Napíšte nám

info@iprobio.sk

Zavolajte nám

+421 904 488 822